Welch GASKET WASHER NYLON 41-3175 - GASKET WASHER NYLON